مجتمع آموزشی مولوی سوئد

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۱آبان

استکهلم با بارش اولین برف زمستانی خود غافلگیر شد.ولی در این بین و به دور از هیاهوی ترافیک و برف و لغزندگی ، بچه ها خوشحال بودند و این خوشحالی با برف بازی کامل شد.مدرسه مولوی
۱۳آبان
انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ 95/08/07 برگزار و دانش آموزان زیر برگزیده شدند:

نگین صابری نیک ، سید سینا زرگر ، زهرا بیات فرد

مدرسه مولوی